Læserbrev: Ny finanslov giver flere muligheder på ældreområdet – hvis man vil

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Så blev den nye finanslov bragt i hus.

Og der åbner sig flere muligheder for Holbæk Kommune, hvis man ellers vil.

Som ældrerådsformand finder jeg, det kunne give god mening, hvis Holbæk Kommunes Ældre og Sundhedsudvalg og Holbæk Kommunalbestyrelse meddelte, at de agter at være en af de nye forsøgskommuner til dette afsnit i finanslovsaftalen:

Nedenstående er fra denne nye finanslovsaftale.
Social, handicap, ældre og sundhed
”Omsorg og nærvær i ældreplejen”
Der er behov for at øge værdigheden i ældreplejen. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre tid til den enkelte ældre.

Hensigten er at indgå partnerskab med en række forsøgskommuner, der skal arbejde med at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen inden for et eller flere af de syv temaer, der udgør kommunernes værdighedspolitikker: Livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; mad og ernæring; pårørende; en værdig død og bekæmpelse af ensomhed.

Det kan fx være forsøg med bedre arbejdstilrettelæggelse, så borgerne kan fortsætte deres hidtidige døgnrytme, afprøvning af en pårørendevejlederfunktion, sikring af kompetencer i forhold til en værdig død samt forsøg med bedre kontakt til svækkede ældre gennem fx omsorgsbesøg og/eller tryghedsskabende telefonopkald.

Det er en integreret del af forsøgene, at de deltagende kommuner forpligter sig på at stille erfaringer og viden til rådighed. Forsøgsdesignet drøftes med KL og relevante interessenter. Hertil etableres en styregruppe med repræsentanter for forsøgskommunerne, KL samt interessenter. Der etableres desuden en netværksgruppe for alle forsøgskommunerne med henblik på at afsøge potentialerne i forsøgene for resten af landets kommuner.

Midlerne i 2020 og i 2021 afsættes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til målrettede forsøg med henblik på at udvikle og afprøve nye innovative veje. Puljen administreres af Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne fra 2022 og frem udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.”
Lad de gode hensigter blive til virkelighed – også i Holbæk Kommune.

Steen-Kristian Eriksen,
Formand for ældrerådet i Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 4. december 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply