24. marts 2023

NVPro Campus. Foto: Google Streetview.

Bestyrelsen i NVPro Campus kan ikke drages økonomisk til ansvar for de uregelmæssigheder, som i sidste ende gjorde, at skolen gik konkurs.
NVPro Campus. Foto: Google Streetview.

Bestyrelsen i NVPro Campus kan ikke drages økonomisk til ansvar for de uregelmæssigheder, som i sidste ende gjorde, at skolen gik konkurs.

Det er konklusionen i en advokatundersøgelse bestilt af Odsherred Kommune og Holbæk Kommune, som nu er færdig.

I rapporten konkluderes det på baggrund af de foretagne undersøgelser, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer har ikke handlet erstatningsansvarspådragende. Bestyrelse var ikke og burde ikke have været vidende om skolens manglende korrekte angivelser og manglende indbetalinger af skat og afgifter. Der er ikke grundlag for at konkludere, at skolens bestyrelse i løbet af 2018 vidste eller burde vide, at skolens løbende drift reelt var tabsgivende. Der findes ikke grundlag for at rejse kritik af bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med produktionsskolens samarbejde med en efterskole. Endelig er der ved undersøgelsen ikke fundet holdepunkter for at konkludere, at der er sket dispositioner til fordel for bestyrelsen eller deres nærtstående i den relevante periode, der ville kunne begrunde et økonomisk krav mod medlemmer af bestyrelsen.

Skyldte millioner til Skat

Baggrunden for hele sagen var, at NVPro Campus, der var en fusion af Prodkuktionsskolen Holbæk og Nordvestsjællands Produktionsskole, i begyndelsen af maj 2019 blev erklæret konkurs af Skifteretten i Holbæk på baggrund af en egenbegæring indgivet af skolens bestyrelse.

Skolen havde ved konkursen en betydelig restance til Skatteforvaltningen på kr. 4.065.001,13, som i det væsentligste var opstået i løbet af 2018-2019 på grundlag af manglende korrekte angivelser og manglende betalinger af skatter og afgifter. Det skete ved, at skolen i 2018-2019 har undgået at betale de løbende A-skatter og AM-bidrag, ved at en ledende medarbejder foretog flere månedlige efterangivelser, hvorved allerede betalt A-skat og AM-bidrag automatisk
efterfølgende blev tilbagebetalt til skolen af Skatteforvaltningen, som reelt dermed blev anvendt som
kreditfacilitet.

Konkursboets kurator fandt ikke oplysninger, der antyder eller dokumenterer, at skolens bestyrelse var eller burde have været vidende hvad der foregik.

Kurator mente også, at fiksfakserierne med skatter og afgifter gjorde, at NVPro Campus kunne fortsætte driften efter 31. maj 2018, der er den dato som efter kurator mening er det tidspunkt, hvor videre drift af skolen var udsigtsløs og burde være indstillet. Der er dog intet der tyder på, at bestyrelsen var vidende om problemerne, bl.a. fortsatte man med at drøfte skolens budget og likviditet. Budgetterne blev udarbejdet af en ledende medarbejder på skolen, og ikke af bestyrelsen.

Da problemerne gik op for bestyrelsen i foråret 2019, skred den til handling og indgav konkursbegæring.

Brugte skolens penge privat

Kurator kom frem til, at den samme ledende medarbejder, som udarbejdede budgetterne benyttede også brugte skolens økonomiske midler til private (og skolen uvedkommende) formål og, at det blev forsøgt sløret og skjult for omverden, herunder også skolens bestyrelse. Det er derfor kurators opfattelse, at den pågældende ledende medarbejder har haft en personlig økonomisk interesse i at ”holde skolen i live” ved at sløre de reelle økonomiske forhold. Medarbejderen blev efterfølgende ved en civilretssag dømt til at tilbagebetale godt 300.000 kroner.

Ingen økonomiske krav mod bestyrelsen

Konkursboets kurator undersøgte også, om bestyrelsesmedlemmer i perioden havde begunstiget sig selv eller nærtstående ved f.eks. at modtage gaver eller andre fordele, f.eks. i form af rabatter, vin, chokolade, som kunne have udgjort en utilbørlig begunstigelse af bestyrelsen. Det blev også undersøgt om hvorvidt der i forbindelse med skolens drift har været interessekonflikter i forhold til skolens leverandører. Men, på trods af manglende bogføring, fandt kurator ikke, at der var sket dispositioner til fordel for skolens bestyrelsen eller deres nærtstående i den relevante periode, der ville kunne begrunde, at skolen havde et økonomisk krav mod medlemmer af bestyrelsen.

Dømt til at betale erstatning

I forbindelse med konkursen blev forstanderen og økonomichefen i en civil retssag anlagt af kurator dømt til solidarisk, at betale fem millioner kroner i erstatning til konkursboet, fordi de havde handlet erstatningspådragende over for konkursboet ved at fortsætte skolens drift efter maj 2018 med den konsekvens at skolens kreditorer blev påført et betydeligt tab, herunder i særdeleshed Skatteforvaltningen, der i den forbindelse har været anvendt som ufrivillig kreditfacilitet.

Tages til efterretning

Advokatundersøgelsen er sat på som orienteringspunkt til aftenens kommunalbestyrelsesmøde. Det er administrationens indstilling, at undersøgelsen tages til efterretning.

Advokatundersøgelsen har kostet Holbæk Kommune 281.500 kr. inkl. moms.

Dokumentation: Undersøgelse af Produktionsskolen NVPRO Campus S/I’ bestyrelsesmedlemmers eventuelle ansvar (.pdf-fil).

Leave a Reply