16. juni 2024

Arkivfoto: Artikelbureauet.dk

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog onsdag aften på sit møde en række nye tiltag på dagtilbuds- og skoleområdet, der skal styrke den lokale forankring.

Det sker på baggrund af anbefalinger fra Udvalget for Børn og Skole og Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, der gennem det sidste stykke tid har arbejdet intenst med dagtilbuds- og skoleområdet. En række tiltag var derfor på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

Skal styrke den lokale forankring
De nye tiltag bygger på en række dialogmøder med forældre, forældre- og skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter samt arbejdspladsvurdering og trivselsmåling blandt alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet. Desuden har Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora og gennemført workshops med ledelse og medarbejdere på skoleområdet. Projektudvalget er på den baggrund kommet med anbefalinger, der skal styrke nærledelse på skoleområdet, hvilke også har indgået i Udvalget for Børn og Skoles materiale.

– Vi har brug at styrke dagtilbuds- og skoleområdet over hele kommunen. Og jeg har en tro på, at dette bestemt er et skridt i den helt rigtige retning. Generelt har det været udvalgets indtryk, at de fleste deltagere i dialogmøderne ikke efterspørger en grundlæggende ny struktur på hele området. Specifikt har forældrebestyrelser og skolebestyrelser anbefalet at bibeholde den nuværende struktur af hensyn til stabilitet, styring og mulighederne for at holde fokus på udvikling af børns læring og trivsel. En stor tak til alle for at have involveret sig på en positiv og konstruktiv måde. Samstemmende har vi i udvalget lyttet os frem til en række temaer, der nu skal arbejdes med, og som vil styrke områderne inden for den nuværende struktur, fortæller Susanne Utoft, formand for Udvalget for Børn og Skole.

De konkrete tiltag er:
• Styrkelse af nærledelsen: Der skal på hver skoleafdeling og børnehus være en daglig leder, som er med til at tegne skolens eller børnehusets særlige kvaliteter, styrker og kultur.

• Styrkelse af de lokale børnehuses og skolers særkende: En forenkling af navnene på de enkelte skoleafdelinger, fx ”Tuse Skole, område Katrinedal” i stedet for som nu, ”Katrinedalskolen, afdeling Tuse” samt arbejde med at synliggøre områdets børnehuse og skoleafdelingernes kvaliteter og styrker.

• Styrkelse af forældre- og elevindflydelse: Styrkelse af elevrådsarbejdet og elevindflydelsen i kommunens folkeskoler samt aftale for, hvordan man lokalt bedst kan styrke den lokale forældreindflydelse.

• Styrkelse af medarbejderindflydelse: De lokale TRIOers roller og lokale medarbejderindflydelse styrkes.

• Ny tildelingsmodel, økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne: Ny tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal håndteres samt en ny styringsmodel for specialundervisningen.