Læserbrev: Udtalelse fra FOA Sjælland vedr. sparekataloget og dettes konsekvenser for børneområdet

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Udtalelse fra FOA Sjælland vedr. sparekataloget og dettes konsekvenser for børneområdetSom næstformand i Pædagogisk Sektor i FOA Sjælland ser jeg med stor bekymring på indholdet i den del af sparekataloget, som berører Læring & Trivsel, for så vidt angår dagtilbuds- og skoleområdet og ikke mindst de umiddelbart identificerbare konsekvenser heraf.
debat_pen
Selvom et midlertidigt ansættelsesstop umiddelbart kan synes som en god idé i forhold til at afbøde konsekvenserne af de forventelige afskedigelser, der vil ske som følge af de mange besparelser, der er lagt op til, vil det imidlertid få nogle særdeles bekymrende konsekvenser for kvaliteten af den pædagogiske praksis og dermed børnenes hhv. læring og trivsel. Sagt med andre ord vil kerneopgavens løsning blive udfordret betragteligt.

Personalenormeringen i daginstitutionerne i Holbæk Kommune rangerer blandt den dårligste i Danmark, og det foreslåede ansættelsesstop vil kun bidrage yderligere til denne lidet flatterende placering. Det er derfor dybt bekymrende, at der lægges op til reducering af den daglige bemanding samt erstatning af pædagogstillinger med ufaglærte vikarer.

Når man til dette lægger konsekvenserne af det foreslåede ansættelsesstop for Børnekonsulentcenteret samt et bortfald af den pulje, der har været afsat til støtteforanstaltninger i kommunens dagtilbud, er alle forudsætninger til stede for, at man dermed risikerer at tabe hele årgange på gulvet med udsigt til et massivt fremtidigt opsamlingsarbejde på den konto, hvilket fra undertegnede afføder en meget stor bekymring, for så vidt angår de menneskelige omkostninger og de økonomiske ditto.

Ansættelsesstoppet indenfor Sundhed for børn og unge gør ikke den ovennævnte problematik mindre. Der er vel snart ingen i landet, der kan være i tvivl om, at der er en sammenhæng mellem sundhed og social/økonomisk status. Holbæk Kommune scorer ikke højt på den generelle sundhedstilstand blandt kommunens indbyggere og et nedjusteret ambitionsniveau for sundhedsfremme blandt børn og unge vil blot bidrage til at fastholde en særdeles kedelig tendens.

Konsekvenserne af ansættelsesstop indenfor skoleområdet taler direkte imod den politisk vedtagne ambition om at fremme de basale færdigheder indenfor fagene dansk og matematik. Hvorledes forestiller man sig den opgave løst, når der lægges op til aflysning af undervisningstimer med opsyn som alternativ samt gennemførelse af undervisningstimer med brug af vikarer?

Endvidere vil en reduktion i åbningstiden i skolefritidsordningerne være at betragte som et skridt i retning af at afvikle det fritidspædagogiske tilbud i skolen.

Arbejdsmiljøet i såvel daginstitutioner som på skoler og i SFOer vil komme under pres i et omfang, der gør ambitionerne om nedbringelse af sygefraværet til noget, der tangerer en dårlig vittighed, når disse ambitioner holdes op mod de foreslåede besparelser. Det vil imidlertid også udfordre de fremtidige rekrutteringsmuligheder indenfor området, hvor fremtidsperspektivet meget vel kan blive, at det vil blive stadigt mere vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Alt i alt er der lagt op til noget, der for dagtilbuds- og skoleområdet bedst kan karakteriseres som en gyser af format, et skræmmescenarie, der ikke bliver mindre, når man påtænker de udfordringer, som skal adresseres i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Det afføder imidlertid også en voldsom undren over, hvorfor det er børneområdet, der endnu engang skal stå for skud og ikke mindst, hvordan det har kunnet komme så vidt med kommunens økonomi, når det ikke just er Læring & trivsel, der har et galopperende merforbrug?

Denne undren bliver på ingen måde mindre, når man erfarer, at der siden januar 2015 er blevet brugt 45 mio. kr. på eksterne vikarer inden for Aktiv hele livet! Det tyder på en total mangel på overblik, og man fristes til at stille spørgsmålet, om politikerne er bekendte med dette?

Uanset hvad, er der i hvert fald nogen, der har forsømt at reagere med rettidig omhu, for et vikarforbrug af den kaliber burde ikke kunne forekomme, hvis der vel at mærke var hhv. overblik over området og styr på økonomien.

Det er således med stor bekymring, at jeg afventer udfaldet af Byrådets ekstraordinære møde d. 29.juni.

René Strunch
Næstformand i Pædagogisk Sektor
FOA Sjælland, Område Holbæk

Denne artikel er publiceret den 29. juni 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply