Læreruddannelsen lever ikke fuldt op til akkrediteringskrav

Denne artikel er publiceret den 11. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

De studerende på læreruddannelsen i Holbæk er tilfredse med forholdene. Arkiv foto: Holbaekonline.dk

Læreruddannelsen i Holbæk og Roskilde indstilles kun til ‘delvist positiv akkreditering’.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har vurderet 16 stedet i landet, hvor uddannelsen til Folkeskolelærer bliver udbudt. Heriblandt University College Sjælland der udbyder læreruddannelse i Vordingborg og gennem Campus Roskilde, der også dækker Holbæk.

Netop UCSJs udbud i Roskilde og Holbæk, som tilsammen kaldes Campus Roskilde, er kun blevet indstillet til en ‘betinget positiv akkreditering’ oplyser Danmarks Evalueringsinstitut(EVA).

EVA fandt for begge udbudssteder, at de studerende ikke blev indraget på tilfredsstillende vis i kvalitetssikringen af praktikken. Heller ikke kontakten til dimittender fandt EVAs ekspertpanel var godt nok, da de to steder kun har kontakt med dimittender, der er i arbejde som lærere. Det kalder eksperterne for en ‘svaghed’, fordi uddannelsesstederne f.eks. ikke har kontakt til arbejdsløse dimittender eller dimittender som har fået arbejde uden for arbejdsområdet – og dermed afskærer uddannelsesstederne sig fra at få informationer om relevansen af uddannelsen fra disse grupper.

Faglokalerne i orden – i Holbæk
Af undersøgelsen fremgår det, at der i Holbæk findes fuldt udstyrede faglokaler til naturfag, billedkunst og idræt, ligesom der er et stort bibliotek med bibliotekarbetjening og læsepladser. Der er interaktive tavler i de fleste undervisningslokaler og adgang til trådløst internet i hele bygningen, hvilket ekspertpanelet vurderer som positivt.

Om Roskilde derimod, vurderer ekspertpanelet imidlertid at forholdene ikke er særligt tilfredsstillende, da det af interview med de studerende under besøget fremgik at der er problemer med støj, dårligt indeklima og pladsmangel i flere af undervisningslokalerne, og at der mangler rum til gruppearbejde. Ekspertpanelet finder dette problematisk, men dog ikke i en grad så det hindrer de studerende i at nå mål for læringsudbytte.

Uddannelsen i Roskilde flytter 1. april 2012 ind i nye lokaler i det store campus-byggeri i Roskilde. Men da det endnu ikke står færdigt, har eksperterne ikke taget hensyn til det i deres rapport.

Sikring af kvaliteten
Systematisk og kontinuerligt arbejde med at sikre og kvaliteten af stedernes uddannelse er vigtigt. Men ifølge undersøgelsen fra EVA, så er der ikke er sikkerhed for opfølgningen på de evalueringer der finder sted på udbudsstedet i Roskilde.

Ekspernternes interview underøgelse med de studerende i Holbæk viser, at kvalitetssikringsaktiviteterne fungerer tilfredsstillende i Holbæk. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at det af interviewet med de studerende og ledelsen fremgår, at ledelsen aktivt søger at involvere de studerende, fx gennem arbejdet iFællesrådet og gennem etablering af De Studerendes Råd. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund at interne interessenter inddrages på en hensigtsmæssig måde i kvalitetssikringsarbejdet.

I Roskilde derimod, var de studerende i alt overvejende grad var utilfredse med centrale forhold ved uddannelsen på udbudsstedet, fx studiemiljø, organisering af praktikken, faciliteter og ressourcer samt informationsflow, fremgår det af undersøgelsen.

Svært med studiemiljøet
Både i Roskilde og Holbæk oplevede de studerende, at det er svært at opbygge et godt studiemiljø.

I Holbæk oplevede de studerende at det var vanskelligt at opbygge et godt studiemiljø uden for undervisningstiden. Fx var de studerendes fredagscafé af ledelsen blevet flyttet til mandag fra 13-16, da det lokale de ellers havde fået stillet rådighed, skulle anvendes til et andet formål. De studerende gav også udtryk for at det var uhensigtsmæssigt at nogle studerende havde undervisning i de pædagogiske fag på udbudsstedet i Holbæk, mens undervisningen i deres linjefag var henlagt til udbudsstedet i Roskilde. De studerende var ikke bekymrede for det faglige niveau eller integrationen mellem fagene i den anledning, men gav udtryk for at de
studerende der havde undervisning to steder, følte at de manglede et tilhørsforhold til både deres hold og det udbudssted de var indskrevet på. Ifølge undersøgelsen så er ledelsen opmærksom på, at der er brug for indsatser til at forbedrestudiemiljøet, og at der arbejdes på dette i samarbejde med de studerende.

I Roksilde oplevede de studerende også, at det som vanskeligt at opbygge et godt studiemiljø uden for undervisningstiden. Det begrundes med, at undervisningen er spredt over flere bygninger og udbudsstedet har begrænsede fællesarealer.

Kan arbejde med kritikpunkterne
University College Sjællands læreruddannelse i Roskilde og Holbæk bliver indstillet til ‘betinget positiv akkreditering’. Dermed er UCSJs læreruddannelse i Campus Roskilde den ene af kun to steder som udbyder læreruddannelsen, der kun bliver indstillet ‘betinget positiv akkreditering’. Det andet sted er Professionshøjskolen University College Capital i Rønne på Bornholm.

Danmarks Evalueringsinstituts indstillinger er sendt til Akkrediteringsrådet som træffer den endelige afgørelse om akkreditering.

Hvis Akkrediteringsrådet følger indstillingen og giver en ‘betinget positiv akkreditering’ betyder, det at uddannelsesstederne ikke lever op til et eller flere akkrediteringskriterier. De har så mulighed for at arbejde med kriterierne og efter et år vender Danmarks Evalueringsinstitut tilbage og vurderer dem på ny.

Dokumentation: Vurderingsrapport for Roskilde og Holbæk (Bemærk eksternt link – .pdf fil)

Leave a Reply