14. juni 2024
swan swimming in a lake

Arkivfoto

Som en del af regeringens Vandområdeplan 3, der skal forbedre miljøtilstanden i danske vandløb, søer og kystvande, er der også fokus på genopretning af Skarresø ved Jyderup.

Ifølge planen skal 41 søer på tværs af Danmark rensess, så vandmiljøet igen bliver sundt. Én af de søer, der skal restaureres, er altså Skarresø og det vækker glæde i Holbæk Kommune.

-Det er en fantastisk nyhed, at der nu bliver afsat midler fra Regeringens side til en genopretning af Skarresø. Der er et stort behov for, at vandmiljøet bliver forbedret i søen til glæde for dyr og planter. Og så er det også et tiltag, der bliver til glæde for vores lokalområde. Skarresø ligger bynært ved Jyderup og har stor bevågenhed på grund af den rekreative værdi. Så for alle de naturelskere, der færdes omkring søen, er dagens nyhed fantastisk, fortæller Lars Qvist, der er fungerende borgmester i Holbæk Kommune.

Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune, ser frem til, at vandmiljøet i Skarresø får et miljømæssigt løft:

-Skarresø præges i dag af årligt tilbagevendende store algeopblomstringer og uklart vand, hvilket skyldes tidligere tiders udledning af spildevand fra Jyderup. Spildevandspåvirkningen har skabt en meget stor pulje af fosfor i søbunden, som giver grobund for omfattende algevækst og uklart vand. Forureningskilderne er med tiden blevet afskåret søen, og den eksterne belastning af søen er derfor beskeden i dag. Skarresø aflaster imidlertid langsomt for næringsstoffer, så indgreb overfor fosfor i søbunden ved sørestaurering er en forudsætning for, at miljøtilstanden kan forbedres markant, fortæller hun.

Skarresø er med sine 194 ha Sjællands 12. største sø. Den er forholdsvis lavvandet sø med en gennemsnitlig dybde på blot 2,6 meter. På sit dybeste sted er søen 4,1 meter dyb.

Holbæk Kommune vil indsende ansøgning om fuld finansiering til gennemførelse af et sørestaureringsprojekt, herunder gennemførelse af eventuelt manglende nødvendige forundersøgelser, så snart den statslige bevillingsgivende instans åbner en ansøgningsrunde.