23. juni 2024

Grafik: <a href="https://pixabay.com/users/StarGlade/">StarGlade</a> / Pixabay

Sjællands Teater og Holbæk Kommune vil sammen undersøge mulighederne for at opføre et nyt teater på havnen i Holbæk.

Det fremgår af dagsordenen til næste uges møde i Kultur og Fritidsudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn, som skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay.

Kommune og teater har sammen udarbejdet et kommissorium for projektet og fremadrettet bliver projektet kommunalt og administrativt forankret i Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune, mens projektejer bliver Sjællands Teater. Projektet ledes herefter af en styregruppe bestående af repræsentanter fra kommunen og teatret, der hver stiller en projektleder til rådighed. Bestyrelsesformanden for Sjællands Teater er formand for styregruppen.

I følge kommissoriet har styregruppen og projektledelsen til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse for et nyt teater. Den endelige projektbeskrivelse skal være færdig og kunne godkendes i styregruppen i efteråret 2023, hvorefter projektbeskrivelsen skal udgøre grundlaget for opstart af det videre fundraising-arbejde.

Anlægsbudget på 400 millioner kroner – et forsigtigt skøn

Ifølge dagsordenen er der pt. ikke udarbejdet et nærmere specificeret overslag fsva. projektets anlægsøkonomi, men styregruppen arbejder på baggrund af udgifterne til lignende byggerier for nuværende med et forventet anlægsbudget på ca. 400. mio. kr. Der er tale om et helt indledningsvist, overordnet og forsigtigt skøn, som kan ændre sig væsentligt, når processen skrider fremad og de nærmere behov, ønsker og omstændigheder omkring et byggeri afdækkes. Det er i den forbindelse styregruppens mål og forventning at opnå fondsfinansiering til 80% af anlægsudgiften.

Resten af anlægsafgiften forventes at skulle findes på anden vis – her foreslås det, at der træffes en principbeslutning om at kommunen stiller Parallelvej 39, matrikel 356i, vederlagsfrit til rådighed for projektet, hvis en ny teaterbygning opføres der. Matriklen blev i januar i år vurderet til at have en værdi på mellem
14,2 og 16,2 millioner kroner.

Dertil kommer, at kommunen vil anvende provenuet fra et salg af Vimmelskaftet 27, det nuværende Holbæk Teater, til at støtte projektet i form af anlægsstøtte- eller en midlertidig forhøjet driftsstøtte i forbindelse med ibrugtagning af en kommende bygning. Vimmelskaftet 27 blev i 2020 vurderet til mellem 6,6 og 9,0 millioner korner, alt efter om den nuværende lokalplan blev fastholdt eller ændret så der kunne bygges i højden med erhverv og boliger. Den seneste offentlige vurdering af ejendommen fra 2022 lød på 4.050.000 kr. Kommunen har bestilt en ny mæglervurdering er bestilt.

Det bemærkes i øvrigt, at styregruppen pt. har drøftelser med den bygningsfond, der ejer Borchsvej 3, som huser Teatret Fair Play, om at anvende provenuet fra et salg af ejendommen til at finansiere opførelsen af den nye teaterbygning. Den seneste offentlige vurdering af ejendommen fra 2022 lyder på 4.650.000 kr. Også her er en ny mæglervurdering er bestilt.