22. maj 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/lunamasterx-4329940/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2856049">Paul Sebring</a> / <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2856049">Pixabay</a>

Der er røre på Orø efter den lokale kro har søgt om tilladelse til at udleje firhjulede-køretøjer -såkaldte ATV'er.
Arkivfoto: Paul Sebring / Pixabay

Der er røre på Orø efter den lokale kro har søgt om tilladelse til at udleje firhjulede-køretøjer -såkaldte ATV’er.

Orø Kro har søgt om tilladelse til at udleje 10 ATV-køretøjer. Planen er, at udlejningen skal ske fra kroens reception i tidsrummet 8.30 – 21.00 på alle ugens dage.

Det vil kræve, at Holbæk Kommune meddeler landzonetilladelse, og i den forbindelse er naboerne blevet orienteret om ansøgningen og har fået mulighed for at komme med deres kommentarer.

Men, at det kun er naboerne, som bliver spurgt, har skabt røre blandt beboerne på Isefjordens Perle. Snakken går over hækken, i den lokale brugs og i Facebook-gruppen “For os der bor på Orø”.

Mange Orø-borgere undrer sig over, at det kun er naboerne, som skal orienteres, og mener, at de ti udlejnings ATV’er vil øge trafikken og støjen på øen og derfor vedkommer alle.

Orø Beboerforening er ikke blevet hørt, da den ikke betegnes som nabo. Men herfra har man alligevel indsendt en kommentar til kommunen. Her skriver beboerforeningens bestyrelse bl.a.:

” Vi mener IKKE, der bør gives tilladelse til at udleje motorkøretøjer til turist og fritidskørsel på Orø, da vores trafikale infrastruktur i forvejen er meget belastet, specielt i Bybjerg, hvor skole, ældrecenter, brugs m.m. ligger, og det er uanset, om der er tale om benzindrevne eller eldrevne køretøjer.” Beboerforeningen gør i kommentaren opmærksom på, at man ikke har cykelstier eller fortove på øen, og at børnenes skolevej i forvejen er utryg med smalle veje og ingen fodgængerovergange.”

Beboerforeningen ønsker ikke, at tilladelsen gives, også fordi man frygter, at det vil danne præcedens.

Der er dog også beboere, der byder tiltaget velkommen, og mener det vil være godt for turismen på øen.

Nabohøringen fortsætter til og med den 16. september.

2 thoughts on “10 ATV’er skaber røre på Orø

 1. Den naboorientering, som kommunen har anvendt har ikke engang henvendt sig til naboerne – men til kirken, som ganske vist også er nabo.
  Det, som Beboerforeningen ganske rigtigt peger på, er, at disse ATV’er ikke bliver udlejet for at blive kørt med på Bygaden 57, hvor kroen ligger, men for at køre rundt på hele øen.
  Nedenstående indlæg har vi sendt til landzone@holb.dk :

  Landzonetilladelse Sag nr. 21-004728 – Udlejning af ATV-køretøjer på Orø.
  Undertegnede har flg. bemærkninger til ovennævnte landzonetilladelse, som er sendt til Orø Kirke som Naboorientering.
  Da det drejer sig om udlejning af motoriserede køretøjer til brug på hele øen – og ikke kun på Bygaden 57, vil det påvirke hele vort lille samfund. Orø har i forvejen en stærkt belastet trafikal infrastruktur med små og smalle veje, hvor både bløde og hårde trafikanter i forvejen er meget udsatte – børn, skolebørn og øvrige cyklende og gående beboere og gæster.
  Dette har vor nyvalgte Beboerforenings bestyrelse på udmærket vis påpeget overfor kommunen.
  Foruden det offentlige trafiknet, som ikke mere stemmer overens med nuværende belastning af samme, så består Orø af private fælles veje og mange grusveje til de rekreative områder og beboelser. Disse vil blive meget belastede og der skabes unødigt farlige situationer for både beboere og turister.
  Derfor håber vi, at kommunens VBAF-Byg og Landzone i lighed med kommunens politik i øvrigt om ORØ’s værdier med ro og frisk luft, vil betyde et NEJ TAK til en bevilling til udlejning af motoriserede køretøjer på øen. Det er jo netop disse værdier både vi som ø-boere og som kommunen også med glæde formidler til turister og gæster, som derved vil blive hårdt ramt.

 2. BEBOERFORENINGEN:
  NEJ TIL ATV-UDLEJNING
  Orø Beboerforening opfordrer nu Holbæk Kommune til ikke at give tilladelse udlejning af motor køretøjer til turister på Orø.
  Det fremgår af en udtalelse fra foreningen. Begrundelsen handler om, at Orøs veje i forvejen er belastede og utrygge.
  Her er udtalelsen fra Orø Beboerforening:
  Teksten lyder sådan:
  Bemærkninger til ansøgning om tilladelse til at udleje ATV-Køretøjer på Orø.
  Vi er, af Orøs menighedsråd, blevet bekendt med ansøgningen og naboorienteringen herom.
  Menighedsrådet beder, pr. mail d. 2. 9. 2021, Orø Beboerforening om at forholde sig til deres
  bemærkninger til ansøgningen, da de som naboer (kirken) er blevet orienteret som nabo.
  Vi har på vores bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. september behandlet henvendelsen.
  Vores bemærkninger til Orø Menighedsråd og Holbæk Kommune er følgende:
  Vi er, som beboerforening, ikke blevet nabo”hørt”, da vi ikke er naboer til ansøger.
  Vi har derfor valgt at behandle sagen ud fra det faktum, at der søges om at udleje
  motorkøretøjer på Orø og ikke ud fra, hvem ansøger er, eller ud fra Menighedsrådets
  bemærkninger i forhold til naboorienteringen i øvrigt.
  Dette begrunder vi med, at vi som Beboerforeningens bestyrelse mener, vi bør have en
  generel holdning til udlejning af motorkøretøjer på Orø. Både i forhold til den aktuelle
  ansøgning og i forhold til fremtidige ansøgninger fra andre ansøgere med lignende ønsker
  om udlejning.
  Vi mener IKKE, der bør gives tilladelse til at udleje motorkøretøjer til turist og fritidskørsel på
  Orø, da vores trafikale infrastruktur i forvejen er meget belastet, specielt i Bybjerg, hvor skole,
  ældrecenter, brugs m.m. ligger, og det er uanset, om der er tale om benzindrevne eller
  eldrevne køretøjer.
  Vi har ingen fortove eller cykelstier på øen, og vejen til skole for øens børn er, i forvejen,
  meget utryg, som den er i dag.
  Vejbredden i Bybjerg er fra dengang hestevogne var den tunge trafik. Der findes ikke
  fodgængerovergange, når øens børn skal krydse vejen til og fra skole, eller når ældre og
  gangbesværede går i Brugsen eller til foreningsliv. Vi bakker som bestyrelse op om, at der
  udlejes cykler til dem, som vil besøge øen, og for vores skyld gerne fra alle de
  erhvervsdrivende, som måtte ønske denne udlejningsform som en del af deres virksomhed.
  Vi anmoder om, at kommunen, inden de giver tilladelse til at udleje motorkøretøjer til turist og
  fritidskørsel, som giver mere trafik, får behandlet og løst:
  En tryg skolevej for øens børn
  – En mulighed for tryg færdsel for ældre og gangbesværede borgere
  – En løsning på, hvordan der kan skabes mulighed for transport for borgere på øen,
  som har vanskeligt ved eller mangler mulighed for at transportere sig selv,
  eksempelvis til og fra færge, til indkøb og lign. Bestyrelsen vil gerne være med i en
  dialog om en løsning på dette med Kommunen.
  Før der er taget hånd om disse udfordringer, mener vi ikke, det vil være forsvarligt at
  begynde at udleje motorkøretøjer af nogen art på Orø.
  Holbæk Kommune anmodes om at tage med i deres afgørelse i forhold til den aktuelle
  ansøgning, at hvis der gives en tilladelse, vil det kunne danne præcedens i forhold til
  fremtidige ansøgninger om udlejning af køretøjer, hvilket kan betyde at flere vil få godkendt
  lignende ansøgninger, med uoverskuelige konsekvenser for Orø til følge.
  De seneste 2 års gratis færge i sommerperioden har været målrettet gående og cyklister,
  formodentlig med udgangspunkt i den forståelse at færdsel på vores dejlige øer bedst
  foretages til fods eller på cykel. Det er bedst for klimaet, for folkesundheden, for
  trafiksikkerheden og for Orø.
  Vi anmoder derfor om, at sagen og vores bemærkninger behandles på et byrådsmøde og
  ikke udelukkende i Byg- og Landzoneafdelingen som en enkelte sag.
  Holbæk Kommune skriver på deres hjemmeside: ”Oplev Orø .. Orø er den friske luft, vandet
  og stilheden ..”.
  Altså profilerer Holbæk Kommune sig på den natur og ”Ø”ro, der findes på Orø. En sådan
  profilering harmonerer ikke med udlejning af motorkøretøjer og mere trafik.
  Vi undrer os over, at vi, som beboerforening, ikke bliver hørt i en sådan sag, da vi, indtil et
  lokalforum etableres, er den forening, som kommunen henvender sig til via kommunens
  fællesskaber-ordning. Vi mener, at Byg- og Landzoneafdelingen burde have sat dette i høring
  via fællesskaber-ordningen, og vi kunne have ønsket en direkte henvendelse og et bedre
  oplyst grundlag sagen og kommunens holdning – for alle parters skyld.
  Vi vil gerne understrege, at vi, som beboerforening, generelt ønsker at støtte op om øens
  erhvervsdrivende, og vi hilser væksten, iværksætteriet, ildhuen og fremdriften, som har
  præget øens liv gennem de seneste år velkommen og finder den gavnlig både for Orø og
  Holbæk Kommune.
  Med ønsket om et forsat konstruktivt samarbejde for Orø
  På vegne af Orø Beboerforenings Bestyrelse
  Henrik H. Bøtkjær
  Formand for Orø Beboerforening
  Mail: annihenrik@hotmail.com
  Tlf. 20 34 37 09

Comments are closed.