Andelslandsbyen Nyvang vil være herre i eget hus

Fremover kan det være, at høstfesten vil foregå på Nyvangs egen jord. Foto: Rolf Larsen.


Når udvalget for Kultur og Fritid mødes på onsdag i næste uge, så skal udvalget tage stilling til et salg af Andelslandsbyen Nyvang.

Holbæk Kommune ejer både jorden og bygningerne i det populære oplevelsescenter, men Andelslandsbyen Nyvang ønsker nu selv, at være ejer, så man kan øge og prioritere vedligeholdelsen af bygningerne. Det vil også give Andelslandsbyen bedre mulighed for at tiltrække fondsmidler til renovering af bygningsmassen.

Pris: 1 krone
I indstillingen fra administrationen er prisen for både jord og bygninger sat til et symbolsk beløb på 1 krone. For den pris får køber hele matrikel nr. 31 a, Holbæk Markjorder samt del af matrikel 2e, Holbæk Markjorder inkl. alle bygninger, med undtagelse af bygning på Forten 10.

At Forten 10 ikke er medtaget i salget skyldes, at Holbæk Kommune i 2018 foretog en større renovering af bygningen og i den forbindelse afskrives momsafgifterne over en 10-årig periode. Hvis bygningen sælges i år, vil kommunen skulle betale 478.000 kroner til Indenrigsministeriet på grund af momsafskrivningsreglerne. Først i 2028 kan bygningen sælges, uden at Holbæk Kommune skal refundere dele af momsen. Forslaget er så, at bygningen først sælges i 2028 og bygningen og det nærliggende areal udlægges til selvstændig matrikel med tinglyst vejadgang. Bygningen i øvrigt udlejet til Museum Vestsjælland.

De årlige besættelser af Nyvang er populære. Foto: Michael Johannessen.


Kan købes tilbage for samme pris
Der sættes flere vilkår for salget. Blandt andet, at det tinglyses, at matrikel og bygninger kun må anvendes til formål og aktiviteter som kommunen kan støtte i form af almennyttige og kulturhistorisk formidling samt tilhørerende aktiviteter og hvis Andelslandsbyen ophører eller ønske at fraflytte areal og bygninger, skal Holbæk Kommune en ret til at erhverve areal og bygninger for samme beløb dvs. 1 kr. (en tilbageskødningsret).

Kommune vil fortsat have pant på 6,6 mio. kroner for et rente- og afdragsfrit lån, som blev optaget hos Arbejdsmarkedets feriefond i forbindelse med opførelsen af kirken, og som kommunen overtog og blev debitor på.

Holbæk Kommune afholder salgsomkostningerne inklusive udgifter til udmatrikulering. Det er administrationens skøn, at de samlede omkostninger vil være ca. 150.000 kr. Dette er i overensstemmelse med tidligere sager om salg af bygninger for 1 kr. til kulturinstitutioner, hvor kommunen har afholdt udgifterne i forbindelse med salget.

Alternativt forslag: Kommunen fortsætter som ejer
Som alternativ indstilling fortsætter Holbæk Kommune som ejer, men der indgås en benyttelsesaftale, som sikrer klare rammer for Andelslandsbyens fremtidige brug af bygninger og areal, samt en tydelig fordeling af ansvaret for bygningsdrift og vedligeholdelse og regulering af øvrige forhold i forbindelse med brugen af bygninger og areal – fx ansvar for vintervedligehold, græsslåning, forsikringsforhold mv.

Denne artikel er publiceret den 3. januar 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply