Læserbrev: Holbæk kommune 100 dage om at overholde aktindsigt – tidsfrist i loven er 7 dage

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk kommune 100 dage om at overholde aktindsigt – tidsfrist i loven er 7 dage…

Jeg modtager d. 19/3-2019 brev via min e-boks fra Holbæk kommune og at der videregives oplysninger om mig til udbetaling Danmark.
Jeg overholder så bare ingen af de tre nævnte kriterier for videregivelse af informationer til udbetaling Danmark:
Da jeg ikke har børn søger jeg ikke økonomisk friplads, da jeg er over 30 år er jeg ikke på uddannelsesydelse eller integrationsydelse (jeg overholder opholdskravet).

Min alder kunne jo ses via et simpelt opslag i cpr-registeret og læses direkte ud fra mit cpr-nummer, men sådan går det når man ansætter personale der ikke ved hvad de gør og masseudsender emails til borgerne?

I email sendt via min e-boks til en af Holbæk kommune oplyst email-adresse kræver/forlanger jeg aktindsigt i en række spørgsmål vedr. kontrolgruppen og ydelsesafdelingen i Holbæk kommune. Da jeg er part i egen sag er lovgrundlaget Forvaltningsloven §.9. Tidsfristen på 7 arbejdsdage fremgår af Offentlighedsloven §.32 stk.2 = 7 dage.

Da jeg gennem en længere tidsperiode intet hører fra Holbæk kommune udover en automatisk genereret svar-email kontakter jeg via email forpersonen for socialudvalget i Holbæk kommune: Hun ikke ved om kontrolafdelingen hører under hendes politikområde og at hun vil videresende den til en anden politisk forperson – den socialdemokratiske udvalgsformand Lars Dinesen der er forperson for udvalget Job og uddannelse og som tidligere har fungeret som borgerrådgiver i Holbæk kommune. Jeg kontakter så en forvaltningschef ud fra de kontaktoplysninger som Holbæk kommune selv leverer på den kommunale hjemmeside. Jeg modtager intet svar fra forvaltningschef ansat i Holbæk kommune (han var ikke længere ansat – hjemmesiden var ikke opdateret).

Det er ikke nogen nyhed at der i den kommunale og politiske forvaltning i Holbæk kommune er vedvarende problemer med at overholde de meste simple retssikkerhedsmæssige garantier, – dette forhold er både forvaltningen, politikere, og ankestyrelsen bekendt med idet jeg af medier kan se at der er andre borgere end mig bosat i Holbæk kommune der heller ikke har fået indfriet deres retssikkerhedsgarantier i.f.b.m. aktindsigt.

Eksterne undervisere har udført elementær juraundervisning i Holbæk kommune foråret 2019, og skulle der være politikere og forvaltningschefer der er i tvivl om gældende lovgivninger har de flere muligheder for at opsøge og få juridisk rådgivning f.eks fra kommunaleansat jurist, Kommunernes landsforening og … ankestyrelsen. Jeg har nu gentagne gange henvendt mig til ankestyrelsen vedr. manglende overholdelse af aktindsigt i Holbæk kommune og der er jo ingen form for konsekvenser når landets kommuner ikke overholder de meste elementære retsikkerhedsmæssige paragraffer: – Det er så at sige en gratis omgang at tilsidesætte gældende lovgivninger for landets kommuner – et forhold andre end mig påpeger b.la advokat og jurist-professor m.fl.

Det fremgår tydeligt af lovgivningen at forvaltningen SKAL fremsende kvitteringsskrivelse for modtaget henvendelse og at forvaltningen af egen drift skal oplyse borgere om at tidsfristen for aktindsigt ikke kan overholdes. Folketinget ombudsmand har fastslået at landets kommuner ikke kan undskylde sig med at “der er ferie i kommunen” – love undtager ikke landets kommuner for at skulle overholde gældende love i sommerferien eller andre ferier.

Det er den kommunale forvaltning der af egen drift skal oplyse borgere om at forvaltningen IKKE kan overholde den i lovgivningen fastsatte tidsfrist for aktindsigt på 7 arbejdsdage, og det er også den kommunale forvaltning der skal oplyse hvornår borgeren kan forvente at modtage svar fra kommunen j.f. gældende lovgivning vedr. aktindsigt hvor borgeren er part i egen sag.

At en kommunal forvaltning åbenbart ikke læser de indkomne svar/responsum fra borgere på de af kommunen fremsendte e-mail via e-boks vidner om enten magtarrogance eller ligefrem ligegyldighed, når metoden som så er anvendt i dette tilfælde er at fremsende en automatisk genereret svar.

D. 10/8-2019 modtager jeg besked om at der er kommet email til mig via min e-boks dateret d.9/8-2019. Heri fremgår det at den leder ansat i Holbæk kommune som jeg fandt kontaktoplysningerne på via Holbæk kommunes egen hjemmeside ikke har været gældende og dermed at Holbæk kommune som forvaltningsmyndighed ikke holder den kommunale hjemmeside opdateret (det har jeg gentage gange dokumenteret og gjort byrådspolitikere og den nuværende borgmester opmærksom på). Antallet af arbejdsdage (5 dage pr.uge) som det har taget Holbæk kommune at besvare min aktindsigt der blev fremsat og sendt (jeg modtog aldrig en besked om et email ikke var modtaget – tværtimod modtog jeg en kvitteringsskrivelse for at min email var modtaget er og dermed kommet op på 100 dage (grundlovsdag og valgdag ikke medtalt).

Havde jeg ikke gentagne gange henvendt mig til den kommunale forvaltning/politisk system med rykkere regner jeg med at intet ville have hørt fra Holbæk kommune.

Det ender med at den socialdemokratisk formand for udvalget Job & uddannelse (tidligere borgerrådgiver) skriver i email at han og udvalget vil overholde loven og at han ikke kendte til tidsfristen på aktindsigt.

Det kommunale tilsyn under ankestyrelsen lader Holbæk kommune slippe for videre tiltale og er ikke ligefrem kendte for at udøve skarp irettesættelse af kommunalpolitikere eller danske kommuner.

Der gik sammenlagt 100 dage før Holbæk kommune fremsendte den sagsbehandlede aktindsigt. Ifølge loven er tidsfristen 7 dage!

Der er andre end mig der dokumenterer at det står skidt til med borgerne retsikkerhedsgarantier i Holbæk kommune b.la foreningen “Hovsa Holbæk”.
Og det er åbenbart ligegyldigt om der er en borgmester fra Venstre eller Socialdemokratiet når det handler om borgernes retssikkerhedsgarantier i Holbæk kommune for faktum er at socialdemokratiet nu i 2 valgperioder har haft formandsskabet for udvalget job og uddannelse – det udvalg der sammen med kontrolgruppen i Holbæk kommune samt jobcenteret, vedvarende er problemer med.

Jeg kan nu vælge at gå til Folketingets ombudsmand – hvor man som borger har op til 1 år efter en afgørelse fra øverste klageinstans (ankestyrelsen i dette tilfælde) til at klage.

Det øverste politiske ansvar ligger hos den socialdemokratiske borgmester – det forvaltningsmæssige ansvar ligger hos kommunaldirektøren.
Kan i forsvare at det tager op til 100 dage før borgere i Holbæk kommune får aktindsigt når loven fastsætter en tidsfrist på 7 dage ?
At en tidligere borgerrådgiver og formand for det politiske udvalg Job og uddannelse ikke kender til tidsfristen for aktindsigt er mildest talt noget bekymrende.

Borgerrådgiver-posten skal ikke betragtes som en retrætepost til forhenværende skolelærere der har eller får politiske ambitioner – har de politiske ambitioner som borgerrådgivere er der fare for at der tages for meget hensyn til den største vælgergruppe i Holbæk kommune – de kommunal-ansatte og at de derfor ikke på egen hånd udfører undersøgelser som de ellers har muligheder for.

PS: Det er ikke borgernes opgave at skulle udføre gentagne henvendelser/rykkere til den kommunale forvaltning – hvilket jeg så måtte gøre. Borgere bør anvende emails sendt via E-boks når de skriver til den kommunale forvaltning – så er der klare beviser.

Min aktindsigt lægges ud offentligt – så kan andre borgere måske drage nytte af den.

Med Venlig Hilsen

Frank Skibby Jensen
Strandgade 7
4300 Holbæk.

Denne artikel er publiceret den 16. oktober 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • Frank Skibby Jensen

  Rettelse legalitetsgrundlag/lovgrundlag for tidsfristen:

  LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende
  (Forvaltningsloven) Offentliggørelsesdato: 03-05-2014
  Justitsministeriet

  Link:
  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap4

  § 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

  Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

  Jeg vil henvise til lovguider fra DUKH Den uvildige konsulentordning på handicapområdet
  Praksisnyt nr. 89: Aktindsigt i egen sag efter forvaltningsloven
  Link: https://www.dukh.dk/praksisnyt-nr-89-aktindsigt-i-egen-sag-efter-forvaltningsloven/view

  Samt Aktindsigthåndbogen udgivet af statens egen advokat kammeradvokaten
  Link: https://aktindsigtshaandbogen.dk/paragraffer/forvaltningsloven/

  Er du ikke part i egen sag så anvender du § 7 Offentlighedsloven:

  “Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed”.
  Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299#Kap2

  Jeg beklager den faktuelle fejl i lovhenvisningen…
  Får man som borger ikke indfriet sin ret til aktindsigt (part i egen sag og ikke-part) så kan man/k klage til det kommunale tilsyn under ankestyrelsen. Når der så ikke kommer noget brugbart ud af det – kan man/k klage til folketingets ombuds”mand”/-person – Klagefrist = 1 år fra den afgørelse som du vil klage over.

  Link:
  http://www.ombudsmanden.dk/klag/inden_du_klager/

Leave a Reply