Snævre Vest eller Kvanløse? – Onsdag afgør kommunalbestyrelsen biogasanlæggets placering

Nature Energys biogasanlæg i Holsted. Foto: Nature Energy.

Der er mange borgere som holder vejret når kommunalbestyrelsen holder møde den 23. januar – og håber, at de ikke behøver at holde det fremover.

Ved kommunalbestyrelsesmødet skal der tages stilling til placeringen af det biogasanlæg som Nature Energy ønsker at opføre i Holbæk Kommune.

Anlægget skal håndtere 500.000 ton biomasse årligt og de mulige kommende naboer til anlægget, frygter for bl.a. lugt og øget tung trafik, når biomassen skal køres til og fra anlægget.

Kringlet vej
Vejen hertil har været kringlet efter et flertal i december forkastede det første forslag om at opføre biogasanlægget i Snævre. Herefter blev der udarbejdet et alternativ, kaldet Snævre Vest få hundrede meter fra det oprindelige forslag.

På Klima og Miljøudvalgets møde den 6. januar besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at indstille Snævre Vest. Venstre ønskede at der i stedet skulle arbejdes videre med at undersøge Audebo/Hagesholm som mulig placering. Mens Enhedslisten slet ikke ønskede et sådan biogasanlæg. Herefter besluttede udvalget, at sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen.

På Økonomiudvalgets møde den 16. januar, stillede Venstre et ændringsforslag om, at der arbejdes videre med en placering ved Audebo/Hagesholm, men kun Venstre selv stemte for. Imod stemte Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, mens Radikale, Konservative, Lokallisten og Socialistisk Folkeparti undlod at stemme.

Enhedslisten havde også et ændringsforslag, som gik på en placering ved Vallestrup Øst, men ikke engang Enhedslisten selv stemte for deres eget forslag. Sammen med Konservative, Socialistisk Folkparti og Radikale undlod Enhedslisten nemlig at stemme. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Lokallisten stemte imod.

Herefter besluttede et flertal bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkparti og Lokallisten, at indstille, at planlægningen af et biogasanlæg ved Snævre Vest igangsættes, og der nedsættes en følgegruppe med to medlemmer fra Nature Energi, to medlemmer som lokalforum i Regstrup udpeger, to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og ét medlem fra administrationen, der i planlægningsfasen og indtil 1 år efter driftsigangsættelse skal sikre dialog, åbenhed og afklaring af spørgsmål m.v.

Radikal, Venstre og Enhedslisten stemte imod, men Enhedslisten pointerede, at man støtter nedsættelse af følgegruppe. Konservative undlod at stemme.

To forslag på bordet
Når kommunalbestyrelsen onsdag skal tage stilling til en kommende placering, så er der kun to placeringer på bordet.

Der har været undersøgt tre andre placeringer også; Vallestrup, Dramstrup og Grækerhuse, men de tre placeringer er forkastet, fordi de f.eks. ikke overholder afstandskrav til boliger, konflikter med naturudpegninger og kirkelige omgivelser eller vil give trafik gennem landsbyer.

I debatten har der også været en del tale om Audebo og St. Merløse, som mulige placeringer, men de to steder egner sig ikke til det konkrete projekt på 500.000 ton biomasse årligt. De er ellers begge nævnt i Kommuneplan 2017 som interesse- og perspektivområder for biogasanlæg. Men det er i mindre størrelse – eller i Audebos tilfælde, som udbygning af det eksisterende biogasanlæg. Desuden vil oplandet for biomasse konkurrere med kommende anlæg i nabokommunerne.

Tilbage er altså kun Snævre Vest og Kvanløse.

Placering 1 – Snævre vestlig
Placeret ca. 500m længere mod vest, end det oprindelige forslag, hvilket er ca. 1 km fra Sdr. Jernløse mod 500 m tidligere. Der vil skulle bruges samme vejadgang som det tidligere forslag og da det er nær tidligere lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport, er der tale om et godt kendt område. Desuden foreligger der et forslag til kommuneplantillæg for området og udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet. Af andre fordele nævnes at Snævre Vest er godt trafikalt set i forhold til afstanden til gylle-leverandører og ved at 90% af kørslerne vil foregå via motorvejen, og så vil opførelsen af anlægget ikke påvirke naturen, fremgår det af dagsordenen.

Og så er der, ifølge indstillingen til kommunalbestyrelsen, ingen umiddelbare ulemper ved at placere biogasanlægget i Snævre Vest.

Placering 2 – Nord for Kvanløse
Placeringen er udfordret af mindre afstand til boliger, end Snævre Vest samt af vejadgangen. Vejdirektoratet har stillet krav om ny vejadgang, hvilket tidligere har fået udvikler til at fravælge placeringen. En ny vejadgang vil kræve ekspropriering. Placeringen har allerede tidligere været behandlet som alternativ til Snævre i Miljøkonsekvensrapport for Snævre og Udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet. Af fordele nævnes i indstillingen at det er placeret godt trafikalt i forhold til afstand til gylle-leverandører, Kalundborgmotorvejen og Ringstedvej gør, at det ligger ved et trafikalt knudepunkt og så overholdes afstandskrav til både enkeltboliger og boligområder, ligesom naturen ikke påvirket.

I modsætning til Svævre Vest, er der ulemper ved en placering i Kvanløse ifølge indstillingen, som kommunalbestyrelsen skal behandle. Det drejer sig om at der skal eksproprieres for at kunne realisere en ny vejadgang og desuden overholdes afstandskravet til boliger med en lille margin.

Kommunalbestyrelsesmødet starter kl. 18.00 og kan følges live på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Tema: Biogas – artikler og debatindlæg

2 comments

 • Michael Vedding Kristoffersen

  Når Holbæk nu ikke har et område der egner sig til opførelse af et biogasanlæg må man da droppe det og satse på sol, hvis man vil med på den grønne bølge. Solenergi nedbringer også mere til co2 reduceringen og øger ikke bidraget til større svineproduktion.

 • Hanne Duelund Larsen

  Borgmesteren har udtalt,

  at der kun ville blive besluttet opført et biogasanlæg, hvis der var en bred politisk opbakning i kommunalbestyrelsen for det.

  Hvad har mon ændret sig ? og hvorfor accepterer borgmesteren så nu, at et snævert flertal FASTHOLDER, at Holbæk Kommune med djævlens vold og magt SKAL have et biogasanlæg – når der er et hav af andre muligheder for at nedsætte CO2 udledningen ???

  Og det “smukke” i andre løsninger er netop at DE ikke sviner / lugter – og at man ikke skal køre gylle/fastmøg og husholdningsaffald rundt og rundt i kommunen – og måske også fra andre kommuner? – for at kunne udnytte kapaciteten i anlægget.
  Al den tunge trafik ØGER jo desværre CO2 udledningen.

  KOM DOG TIL FORNUFT !!

  Desværre er sagen nok afgjort allerede – se f.eks. pkt. 24 på dagsordenen på onsdag, hvor man behandler flg. forslag: (Ordet ENERGI har jeg ændret til store bogstaver for at synliggøre det)

  Beskrivelse af sagen
  Madaffald skal i henhold til den nationale ressource strategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal laves aftaler med en operatør, der indsamler madaffald hos borgerne i Holbæk Kommune. Herefter skal madaffaldet behandles med henblik på, at affaldet bliver til ENERGI og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i udarbejdelsen af et forslag til et fælles udbud.
  I dag afsættes Holbæk Kommunes madaffald til Biovækst A/S gennem ARGO sammen med Odsherred og Kalundborg. Intentionen er at samle alle ejerkommuner om et fælles udbud, da der er erfaring for at jo større mængder madaffald, desto lavere pris. Dog er dette ikke ensbetydende med lavere priser for borgere og erhverv, da vi ikke kender prisudviklingen på afsætning af madaffald i fremtiden.
  Når forslaget til fælles udbud er udarbejdet, forelægges det politisk med henblik på en endelig stillingtagen til deltagelse i fælles udbud.

  Holbæk Kommune er helt øjensynligt allerede “sovset” ind i hele dette biogasprojekt, idet dette ARGO materiale helt klart vil være nødvendigt til det nye store biogasanlæg, som formentlig ikke kan finde tilstrækkeligt materiale fra gylle/fastmøg. Derfor skal det opsamles fra flere kommuner på Sjælland og køres til Snævre/Kvanløse eller hvad man nu finder på – uden hensyntagen til de borgere, som det kommer til at berøre og gå ud over.

Leave a Reply