Borgmesteren om biogasanlæg – Jeg foretrækker Snævre Vest

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A). Foto: Laila Versemann


Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A) har i dag meldt klart ud, at hun foretrækker at et kommende biogasanlæg placeres i Snævre Vest – og hun er også klar på, hvorfor hun mener, at der skal opføres et biogasanlæg i Holbæk Kommune.

“Den grønne dagsorden er for mig den vigtigste udfordring i min generation”, skriver borgmesteren på sin Facebook-side og tilføjer at “der skal ske noget NU, hvis vi skal kunne se de fremtidige generationer i øjnene”.

Hun mener ikke, at man kan lade det politiske ansvar være op til Christiansborg alene, men at man ude i kommunerne også skal tage en del af ansvaret.

“Biogas er en hjørnesten i cirkulær økonomi – og dermed også afgørende, hvis vi mener det alvorligt, når vi siger, at Holbæk Kommune skal være mere grøn og bæredygtig. Vi ved, at hvis vi udnytter gyllen i et biogasanlæg, vil der blive ledt mindre metan og andre drivhusgasser ud i atmosfæren, og når gyllen er afgasset i anlægget, så udnyttes den bedre af planterne på markerne med formindsket udvaskning af kvælstof til fordel for vandmiljøet.”

“Gevinsten er kæmpestor: Med det anlæg, vi drøfter, vil vi kunne reducere cirka 10 % af kommunens samlede CO2-udledning! Og det er endda, når vi har taget højde for CO2-udledningen fra den transport, der er forbundet med et biogasanlæg. I modsætning til den grønne energi fra for eksempel vindmøller, så kan biogassen oplagres og bruges de dage, hvor solen ikke skinner. Samtidig er biogassen lige nu det eneste alternativ til den diesel, som vi bruger til den tunge transport.”

Ifølge borgmestere, vil biogasanlægget producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt.

Ingen perfekt placering
Christina Krzyrosiak Hansen erkender, at der ikke findes nogen perfekt placering til et biogasanlæg:

“Der er jo ikke nogen af os, der drømmer om, at der bliver placeret et biogasanlæg i vores lokalområde.”

Hun mener derfor, at det for politikerne handler om at finde “den mindst ringe placering”. Fem placeringer har været i spil i de seneste måneder: St. Merløse, Audebo, Kvanløse, Snævre og Snævre Vest. Tilbage er der to, nemlig Kvanløse og Snævre Vest.

“Begge placeringer er mulige, men personligt hælder jeg mest til placeringen i Snævre Vest”, skriver borgmesteren og peger på tre ting, som hun mener der tages højde for ved en placering i Snævre Vest: Trafikken skal ledes via motorvejen, så der ikke sker en forøgelse af trafikken i landsbyerne, der skal anlægges stjøkvold mod Sdr. Jernløse, så støjpåvirkningen mindskes mest muligt og der skal plantes træer og buske, som skærmer for anlægges.

Ingen kørsel gennem Regstrup og anlægget vil ikke kunne lugtes i den nærliggende boligområde
Borgmesteren tager i sit indlæg på Facebook også fat på nogle af de bekymringer, som der har været luftet i debatten.

Om lastbiltrafikken skriver borgmesteren bl.a.: “Miljøkonsekvensrapporten viser, at transport af husdyrgødning til og fra anlægget ikke vil have ruter, der går igennem Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Regstrup.” og “Det vil blive sat som vilkår i miljøgodkendelsen, at leverandørerne skal køre ad en alternativ rute, således at der ikke sker kørsel gennem Regstrup. Det er et krav, vi som kommune stiller, og som der vil blive ført tilsyn med.”

Det bliver, ifølge borgmesteren ikke landmændene selv, som fragter gyllen til og fra anlægget, men Nature Energy. Om eventuelle lugtgener skriver hun: “Med dette anlæg, vil af- og pålæsningen ske indendørs i en lukket hal med undertryk. Luften og lugten, bliver suget op og kørt igennem flere filtre, således at lugten herfra vil være stort set lugtfri.” og “Bilerne bliver vasket indendørs, inden de forlader hallen igen. Den rensede luft bliver udledt gennem en skorsten, som giver mulighed for bedre spredning af luften. Det hjælper til, at den eventuelle restlugt, der måtte være, fortyndes bedst muligt og dermed ikke vil være lugtbar, når den når nærmeste boligområde. Med den nye Snævre Vest-placering øges afstanden og dermed ‘sikkerhedsmargen’ til boligområderne betydeligt.” Ifølge borgmesteren vil biogasanlægget give borgerne andre steder i kommunen forbredring i foråret, “fordi den gylle, der har været igennem et biogasanlæg, lugter meget mindre, når den bliver spredt på marken og hurtigere stopper med at lugte”.

Om økonomien i forbindelse med biogasanlægget og industriområdet, der er privatejet, skriver hun: “Det vil ikke være en udgift for kommunen. Hverken at byggemodne, lave veje, gadelys på erhvervsområdet m.m.”. “Det vil være bygherre/udstykker, som skal afholde disse udgifter”.

Klima og Miljøudvalget tager stilling
Tirsdag skal Klima og Miljøudvalget tage stilling til om biogasanlægget skal placeres i enten Snævre Vest eller i Kvanløse. Herefter Økonomiudvalget skulle tage stilling på sit møde den 16. januar, hvorefter den videre behandling går i gang.

I forbindelse med mødet i Klima og Miljøudvalget er der planlagt demonstration under parolen “Demonstration mod biogas og massiv industri” foran kommunens administrationsbygning i Kanalstræde. Demonstrationen starter kl. 7.30, hvorefter man ca. kl. 9.45 vil gå gennem Ahlgade.

Denne artikel er publiceret den 7. januar 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • Hanne Duelund Larsen

  Borgmesteren foretrækker Snævre Vest, baseret på de fakta, som hun angiveligt har modtaget fra sine embedsfolk. Så langt, så godt !
  Men det er helt tydeligt – desværre – at udtalelserne er spækket med ”eventualiteter” og ”måske”er.

  Teori om hvorledes afgasset gylle reststof opfører sig
  F.eks. nævner borgmesteren to steder, at ”når gyllen er afgasset i anlægget, så udnyttes den bedre af planterne …” og ”fordi den gylle, der har været igennem et biogasanlæg, lugter meget mindre, når den bliver spredt på marken, og hurtigere stopper med at lugte”. JA – i teorien altså – idet virkeligheden ALTID ofte er anderledes eller KAN være anderledes.
  Disse udtalelser er nemlig korrekte – HVIS det afgassede gyllereststof pløjes ned straks – ellers fordamper ammoniak-en (som jo giver de kraftige lugtgener) BETYDELIGT. Lige til kvælningspunktet og dét i ganske lang tid !!

  Placering
  Uden at kende den helt nøjagtige placering lyder ”Snævre Vest” placeringen som en placering vest for Snævre. Har det overhovedet været inde i overvejelserne, at den fremherskende vindretning i Danmark er vestlig vind ?
  Det må så betyde, at Snævre rigtig skal mærke, hvor de bor ??

  Kørsel
  Borgmesteren slår fast, at miljøgodkendelsen skal indeholde krav om ”alternativ rute”, således at der ikke bliver kørsel gennem Regstrup.
  Hvilke lokalsamfund skal så lægge vejnet til ?? Og hvorfor meldes dette ikke ud fra begyndelsen ?

  Filtre og skorsten
  Vi bliver lige beriget med bemærkningerne ”stort set lugtfri” og ”eventuelle restlugt” (kursiv indsat af mig) siger ikke noget som helst om hvilke filtre eller højde på skorsten. Men forhåbentlig får de stakkels borgere, som kunne blive taberne i dette spil, besked herom på forhånd ?

  Hvorfor kommentere borgmesterens udtalelser ?
  Først og fremmest, fordi disse enorme gylle-producerende fabrikker, som i daglig tale kaldes svinestalde er forfærdelige at have placeret i nærheden af menneskelig beboelse.
  Også af personlig erfaring. Har i mange år arbejdet med disse anlæg både her i landet og i udlandet. Og var derfor helt rolig, da jeg flyttede til Orø, hvor der netop vest for vor beboelse befandt sig et biogasanlæg. Men dér var det så, at virkeligheden slog teorien af banen, idet der konstant blev lukket ammoniak-dampe ud gennem udluftning. Desuden blev gylle-reststoffet ikke nedpløjet straks og nogle gange slet ikke, hvilket resulterede i meget kraftige ammoniak-dampe (altså når man var så ”klodset” at have en bolig lige øst for disse uddunstninger).
  Heldigvis blev anlægget ikke ordentlig vedligeholdt og er nu derfor ude af drift – heldigvis for os!!
  Men jeg har medlidenhed med de stakler i yderområderne af Holbæk Kommune, som nu skal til at tage hul på problemerne med at bo nær et sådant anlæg.

  PS: Denne kommentar er også lagt på borgmesterens facebook side.

Leave a Reply