27. september 2023

Arkivfoto: Michael Johannessen.

Arkivfoto: Michael Johannessen.

Hvis du bor i Agervang – så vil du snart ikke længere kunne få din ægtefælle til Danmark. Det er et af hovedpunkterne i en aftale som Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået.

Fremover vil det nemlig have betydning hvor familien bor – og bor man i et “udsat boligområde”, dvs. et af de områder, som er med på regeringen såkaldte “Ghetto-liste”, kan man ikke få sin ægtefælle til Danmark.

I Holbæk ligger kun et enkelt område på nuværende tidspunkt på regeringens “Ghetto-liste” og det er Agervang.

Flere strammere krav
Med aftalen ophæves den ud skældte tilknytnings-regel. Til gengæld indføres der en lang række stramninger udover kravet om, at familien ikke må bo i en “ghetto”.

Stramningerne omfatter bl.a. krav om uddannelse, ervervserfaring, sprogkundskaber og en fordobling af den
økonomiske sikkerhedsstillelse til 100.000 kroner.

Minister glad for stramme krav
Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg glæder sig over aftalen:

– Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, hvor vi nu i højere grad byder velkommen til dem, som kan og vil bidrage, når de kommer hertil.

– Vi sikrer samtidig, at udenlandske ægtefæller ikke ender som hjemmegående i et udsat boligområde. De skal fra starten kunne tage aktivt del i det danske samfund, siger ministeren og forsætter:

– Derfor stiller vi fremover en række stramme, afbalancerede og realistiske krav for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er i centrum.

Aftalen skal nu gøres til et lovforslag, som så skal behandles i Folketinget.

Fakta:
Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser:

– Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.
– Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.
– Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.
– Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.
– Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.
– Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Betingelsen vedrørende den herboendes danskkundskaber (bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende) er ufravigelig. Det betyder, at ægtefællerne eller samleverne herudover samlet set skal opfylde mindst 3 af de resterende 5 betingelser. Herboende omfatter tillige udlandsdanskere, som vender tilbage til Danmark.

Derudover skærpes boligkravet, så familiens bolig ikke længere må ligge i et udsat boligområde, den økonomiske sikkerhedsstillelse fordobles til 100.000 kr., og danskkravet til ansøgeren skærpes, så ansøgeren – udover at skulle bestå danskprøve på A1-niveau efter 6 måneder – fremover også skal bestå danskprøve på A2-niveau efter 9 måneder. Herboende indvandrere skal for at kunne få familiesammenføring samtidig leve op til de nye og skærpede betingelser for permanent opholdstilladelse, som blev gennemført ved ændringer af reglerne om permanent opholdstilladelse i 2016 og 2017.
Kilde: Regeringen.dk