Læserbrev: Holbæk kommune tilsidesætter gældende lovgivning om aktindsigt

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Holbæk kommune tilsidesætter gældende lovgivning om aktindsigt

Alle borgere som kommer i kontakt med det sociale system herunder de kommunale forvaltninger har en lovmæssigt sikret ret til at søge aktindsigt i egen sag.
Muligheden for aktindsigt er borgernes mulighed for at kontrollere om f.eks en kommunalansat har overholdt sin notat- og vejledningsforpligtigelse, og i det hele taget at se hvad der står i “sagen”.

Det juridiske grundlag for borgernes mulighed for aktindsigt er Lov om offentlighed i forvaltningen Justitsministeriets lov nr. 606 af 12/6 2013 hvor det af §.36 Stk. 2. fremgår at (citat):
En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Holbæk kommune tilsidesætter §.36 stk.2 ved ikke at overholde tidsfristen.
Men Holbæk kommune (læs forvaltningen) kigger helt den anden vej og ignorerer helt anmodninger om aktindsigt fra borgere. – Det er alvorligt brud på retssikkerheden !

Jeg er ikke den eneste borger i Holbæk kommune som oplever at Holbæk kommune tilsidesætter offentlighedsloven, – det er gentagne gange dokumenteret af gruppen ”Hovsa Holbæk” at forvaltningen i Holbæk kommune ikke overholder gældende love.

Det politiske ansvar for at den kommunale forvaltning i Holbæk kommune ikke overholder gældende lovgivning kan placeres hos borgmesteren som er den øverst politisk ansvarlige i kommunen.
Derefter kan ansvaret placeres hos det politiske udvalg som ”sagen” hører under f.eks udvalget for job og uddannelse.

Jeg har tidligere henvendt mig til udvalget for job og uddannelse med en række orientering om den kommunale forvaltning i Holbæk kommune b.la gerne sender breve til borgere som ikke er på kontanthjælp om ”stop af kontanthjælp” og ”du er udeblevet fra aktivering” som borgere som ikke er aktiverede
Alt blev afvist af udvalget for ”job og uddannelse” som på daværende tidspunkt blev ledet af socialdemokraten Sine Agerholm.

Jeg vil hermed opfordre forvaltningen og den politiske ledelse i Holbæk kommune til at sørge for at gældende lovgivning overholdes.
Det er en skærpende omstændighed at selvom man som borger personligt afleverer en aktindsigt-begæring/anmodning imod personlig underskift fra medarbejder som modtager den, og at det med store blokbogstaver tydeligt fremgår at der er tale om en aktindsigt, at forvaltningen i Holbæk kommune alligevel tilsidesætter gældende lovgivning om aktindsigt.

Retssikkerheden er ikke noget man/k kan gradbøje eller tilsidesætte – heller ikke i Holbæk kommune.
Det er den kommunale forvaltnings ansvar at sørge for at overholde gældende love – har medarbejdere ikke forudsætninger for det, er de forpligtiget til at sørge for at kunne gøre det:
– Holbæk kommune har jo egen juridisk afdeling.

Som borger i Holbæk kommune vil jeg opfordre til at man/k til det kommende kommunalvalg stemmer på byrådskandidater som har fokus på retssikkerheden for borgerne, og ikke genvælger de personer som har bevist at gældende lovgivning om borgernes retssikkerhed ikke interesserer dem synderligt meget.

Jeg kontakter udvalgte byrådsmedlemmer og orienterer dem om forvaltningens manglende evne til at overholde gældende lovgivning, og undersøger mulighederne for at placere et politisk/juridisk ansvar hos forvaltningen i Holbæk kommune med henblik på fremover at sikre at grundlæggende (og gældende love) vedr. borgernes retssikkerhed overholdes – også i Holbæk kommune.

Med Venlig Hilsen

Frank Skibby Jensen
(Adressen er redaktionen bekendt)

Denne artikel er publiceret den 26. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply