Sognepræst Dorthe Thaulov sat under skærpet tilsyn

Sognepræst Dorthe Thaulov, Gislinge-Hagested Pastorat, er sat under skærpet tilsyn efter hun i dag var til tjenstlig samtale med biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde efter et arrangement i Gislinge Kirke med en claivoyant hestetelepatør.

Gislinge Kirke dannede rammen om et besøg fra en clairvoyant dyretelepatør. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Arrangementet fandt sted d. 1. juni og trak mange nysgerrige til. Efterfølgende blev Dorthe Thaulov fritaget for tjeneste, indtil hun i dag kom til samtale med biskop i Roskilde.

Ved samtalen i dag har Dorthe Thaulov redegjort for hendes og menighedsrådets motivation for at invitere til arrangementet, der har været et ønske om at blive oplyst om hestetelepatør Ditte Youngs tanker om og praksis i forhold til arbejdet med kommunikation med dyr for på dette grundlag kunne åbne for nye perspektiver i en samtale om kristendommens betydning for mennesker i dag.

Dorthe Thaulov meddelte biskoppen, at arrangementet var annonceret til at finde sted i sognegården, men på grund af den store forhåndsinteresse valgte menighedsrådet at henlægge det til kirkerummet for at sikre, at der kunne være plads til alle.

Både biskoppen og Dorte Thaulov var enige om, at der ikke er noget principielt problem i at invitere til folkekirkelige arrangementer med foredragsholdere, som har et andet trosgrundlag end kristendommen eller som repræsenterer en anden fortolkning af den kristne tro, end den som ligger indenfor folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse, ligesom det ikke er noget problem af praktiske grunde at henlægge et foredrag til kirkerummet, hvis arrangementet i sin form og indhold ikke antaster rummets værdighed.

Ved samtalen tilkendegav Dorthe Thaulov, at hendes og menighedsrådets fokus i forhold til arrangementet havde været menneskers mulighed for at kunne kommunikere med levende dyr. Under samtalen blev det med henvisning til bl.a. legenden om hvordan Frans af Assisi prædikede for fuglene konstateret, at skønt kommunikation med dyr må anses som liggende i periferien af, hvad kirke og kristendom beskæftiger sig med, så er menneskers forskellige evner til at kommunikere med dyr ikke noget, som er i modstrid med folkekirkens bekendelsesgrundlag.

Dorthe Thaulov tilkendegav også, at hun med sine udtalelser i pressen ikke havde ønsket at udtrykke sin tilslutning til forestillingen om, at det for mennesker er muligt at komme i kontakt med afdøde, ligesom hun var enig i, at forestillingen om at afdøde skulle kunne antage og blive erkendt som levende væsner i andre former er fremmede for den kristne tradition.

Dorthe Thaulov understregede under samtalen, at hun, at hun som menneske og som præst er fast forankret i den kristne tro, at hendes forkyndelse har Jesus Kristus som hele verdens frelser som centrum og omdrejningspunkt, og at hun opfatter sig selv som stående på den apostoliske trosbekendelses grund.

Efter dagens tjenstlige samtale genoptager Dorthe Thaulov sin tjeneste som sognepræst, men da hendes udtalelser har givet anledning til misforståelser og usikkerhed omkring grundlaget for hendes forkyndelse og virke som præst i folkekirken, vil Dorthe Thaulovs embedsvirksomhed være under skærpet tilsyn frem til nytår.

Denne artikel er publiceret den 15. juni 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply