FOA: Tilfredshed med at punkt på byrådsmødet blev udskudt

Redaktionen har modtaget nedestående:

FOA Sjælland – Område Holbæk vil gerne tilkendegive stor tilfredshed med, at et flertal i Byrådet i går aftes med stemmerne 15 mod 12 besluttede at udskyde behandlingen af punktet ”Budgetrevision 2 og handlingsplaner” til det ekstraordinære Byrådsmøde d. 29. juni 2016.

Årsagen til FOA Sjællands tilfredshed skyldes det forhold, at de til punktet indstillede besparelser ikke har været behandlet i Hovedudvalget inden aftenens byrådsmøde, hvilket er en overtrædelse af såvel Holbæk Kommunes egen MED aftale som Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse – sidstnævnte har samme status som en overenskomst og danner rammerne for aftalegrundlaget for en lokal MED aftale. Og netop sidstnævnte har FOA en ”aktie” i, eftersom FOA er en del af Forhandlingsfællesskabet, som er den ene af de to aftaleparter på det kommunale område, hvor KL er den anden.

Derfor kunne FOA Sjælland – Område Holbæk, repræsenteret som tilhørere ved byrådsmødet ved hhv. Gitte Damm, afdelingsnæstformand i FOA Sjælland og René Strunch, næstformand i Pædagogisk Sektor i FOA Sjælland, også glæde sig over, at lige præcis den manglende behandling i Hovedudvalget blev lagt til grund for en opfordring til at udskyde behandlingen af punktet af hhv. Karen Thestrup Clausen, EL, John Harpøth, DF og Christina Krzyrosiak Hansen, S, da disse tre i nævnt rækkefølge tog ordet under behandlingen af punktet, efter Karen Thestrup Clausen på Enhedslistens vegne fremsatte forslag om at udskyde behandlingen af punktet.

Både Karen Thestrup Klausen, EL og Christina Krzyrosiak Hansen, S understregede det problematiske i, at Byrådet ved en evt. behandling af punktet ville forårsage, at Holbæk Kommune ville få en brudsag på halsen, som med stor sandsynlighed ville resultere i, at kommunen vil blive pålagt en bod.
Beslutningen om at udskyde behandlingen af punktet giver mulighed for, at MED aftalen kan overholdes, idet der er aftalt et ekstraordinært Hovedudvalgsmøde d. 24. juni – altså inden det ekstraordinære byrådsmøde d. 29. juni, og dermed kan medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget medvirke til at kvalificere det beslutningsgrundlag, som politikerne skal forholde sig til.

Det virker unægtelig paradoksalt, at man som faglig organisation skal glæde sig over, at der er politikere, der er villige til at anerkende såvel som at overholde aftaler og overenskomster indgået mellem de forhandlingsberettigede parter og ikke mindst er villige til at forsvare overholdelsen af disse. Det skal imidlertid ses i lyset af, at vi ved selvsyn kunne konstatere, at det tilsyneladende ikke giver byrådsmedlemmerne fra hverken Venstre eller De Radikale kvababbelser, at man på trods af, hvad der må formodes at være bedre vidende, er villige til aktivt at medvirke til brud på Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse. Det må vi fra FOAs side betragte som en decideret ringeagt overfor det aftalesystem, der også er kendt under betegnelsen ”Den danske model”!

Vi vil fra FOAs side på ingen måde negligere endsige udfordre behovet for at nedbringe de kommunale udgifter i Holbæk Kommune, således at man ikke overskrider servicerammen for 2016. Vi er helt på det rene med, at en sådan overskridelse vil udfordre kommunens i forvejen hårdt trængte økonomi i form af økonomiske sanktioner fra regeringens side, og det har vi på ingen måde en interesse i!

Vi har imidlertid den holdning, at aftaler og overenskomster skal overholdes. Endvidere mener vi, at en involvering af medarbejderne i overensstemmelse med eksisterende og gældende aftaler og regler vil kunne medvirke til at nuancere og kvalificere det beslutningsgrundlag, som politikerne skal tage stilling, når de nødvendige beslutninger skal træffes. Og lige præcis medarbejderinvolveringen vil kunne bidrage til at sikre, at de besparelser, som vil ske på de borgernære områder, bliver så skånsomme, som det overhovedet er muligt. Samtidig vil en rettidig medarbejderinvolvering også kunne bidrage til at sikre, at det, der indstilles til politisk beslutning, også er realistisk og implementerbart ude i den virkelige verden. Det er jo medarbejderne, der om nogen har et ”hands on” kendskab til, hvordan tingene er ude på arbejdspladserne.

På baggrund af ovenstående har FOA Sjælland – Område Holbæk behov for at tilkendegive tilfredshed med udfaldet af aftenens byrådsmøde, og vi vil samtidig rette en varm tak til byrådsmedlemmerne fra hhv. Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti for deres retskaffenhed i forhold til at argumentere for og forsvare en overholdelse af MED aftalen.

Gitte Damm
Afdelingsnæstformand i FOA Sjælland – Område Holbæk

Denne artikel er publiceret den 16. juni 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply