Offentligt møde om nyt butikscenter i Smedelundsgade

Sådan forestiller man sig, at det nye butikscenter ROSEN i Smedelundsgade vil se ud. Grafik fra projektoplæg.


Holbæk Byråd godkendte på sit møde i sidste uge, at gå igang med en offentlighøring om et nyt butikscenter i Smedelundsgade.

Det er projektudvikleren LTI ApS, der ønsker at bygge butikscenteret, som skal ligge i karreerne i krydset ved Smedelundsgade og Rosen. Centerplanerne rummer i alt godt 28.000 m2 etageareal til centerformål samt 24.500 m2 p-kælder, indeholdende ca. 630 p-pladser.

I den gældende kommuneplan er området allerede udlagt til centerformål og lokalplanen beskriver mulighederne for ny centerbebyggelse, men forudsætter samtidig en ny lokalplanlægning.

Kan påvirke detailhandlen i byen
Ifølge indstillingen til byrådet har projektet har en størrelse og et omfang, som umiddelbart vurderes at kunne påvirke byens detailhandel, de trafikale forhold samt det rumlige miljø i og omkring Smedelundsgade og Markedspladsen. Men centret vurderes ikke at have indflydelse på de regionale detailhandelsmønstre, og det vil kun i begrænset omfang få afledt indvirkning på detailhandlen i oplandsbyer Jyderup og Tølløse.

Projektet indebærer en større kommuneplanændring, dels for overskridelse af detailhandelsrammerne og dels for fastsættelse af de bebyggelsesmæssige rammer, bebyggelsesprocent, bygningshøjder m.v.

Kommunen har gennemført en indledende VVM-screening af projektet, og er nået til den foreløbige konklusion, at projektet vil indebære ændringer i de bestående forhold i Holbæk bymidte, særligt i forhold til trafikale forhold, detailhandelsmæssige forhold og de rumlige visuelle forhold. Det vurderes, at det konkrete projekt ikke umiddelbart vil medføre ændringer i så væsentlig grad, at det indebærer VVM-pligt. En vurdering der primært bunder i den omstændighed, at de ændringerne indebærer anvendelser, der allerede er til stede inden for lokalplanområdet i dag.

Den endelige beslutning om hvorvidt projektet er VVM-pligtigt afventer færdiggørelsen af detailhandelsanalyse, trafikanalyse og visualiseringer.

Borgermøde og dialog
Der skal være et offentlig borgermøde, kaldet et idémøde, om projektet den 3. april. Her ønsker man en dialog med borgere, foreninger og mynigheder og deres synspunkter vil så blive indraget i den videre proces med udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplan og vurderingen af projektet indvirkning på miljøet.

Mødet holdes tirsdag den 3. april kl. 19.00 på Holbæk Bibliotek.

På mødet vil bygherren fremlægge sine ideer for området, og kommunen vil orientere om planprocessen og eventuelle vilkår for planlægningen. Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til lokalplanprocessen, samt drøfte planens indhold.

Denne artikel er publiceret den 25. marts 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply