Giftig PCB fundet på Svinninge Skole

Det giftige kemikalie Polyklorerede bifenyler – eller PCB er fundet i bygninger på Svinninge Skole. Ifølge kommunen er det ikke farligt at være i bygningerne, og problemet bliver løst, når skolen bliver renoveret senere i år.

En gennemgang af bygningerne på Svinninge Skole viste, at der i bygningerne fra 1969-1971 er PCB.

Kommunen hyrede derfor et firma til at lave en grundig undersøgelse af bygningerne.

Undersøgelserne er nu færdige og viser, at de ramte bygningers indhold af PCB ligger mellem den nedre og øvre grænse, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at et PCB-niveau må være på.
Den nedre grænse er på 300 nanogram per kubikmeter, mens den øvre grænse er 3000.
Undersøgelserne fra Svinninge Skole viser, at PCB-niveauet her ligger mellem 80 ng/m3 og 1850 ng/m3 i skolens bygninger. I størstedelen af lokalerne i disse bygninger ligger PCB-niveauet dog mellem 300 ng/m3 og 1000 ng/m3.

Med et PCB-niveau på mindre end 2000 ng/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der maksimalt går to år, før problemet er løst. Det betyder, at Holbæk Kommune inden for det kommende år vil renovere bygningerne og dermed fjerne det PCB-holdige materiale.

Ok at være i bygningerne frem til renovering
Holbæk Kommune har været i kontakt med embedslægen i Region Sjælland, der vurderer, at PCB-niveauet på Svinninge Skole er så lavt, at elever og medarbejdere kan opholde sig på skolen i perioden frem til renoveringen, når der sørges for grundig daglig udluftning og
rengøring.

– Efter at have talt med embedslægen er vores melding til medarbejdere og elever, at de trygt kan fortsætte med at komme på Svinninge Skole. Frem til PCB-problemet bliver løst, vil vi anbefale, at skolen følger embedslægens råd om øget ventilation og rengøring, siger Erik Justesen, der er leder af Holbæk Kommunes Center for Ejendomme.

Der har gennem længere tid været planlagt en renovering af Svinninge Skole, som bliver sat i gang hen over sommeren i år. Og når denne renovering er færdig medio 2012 vil alt PBC-holdigt materiale være fjernet og PBC-problemet løst. Mens renoveringen står på bliver elever og medarbejdere genhuset og kommer ikke i kontakt med det nedrevede bygningsmateriale.

Personale og forældre informeres
Holbæk Kommune oplyser, at man er opmærksom på, at nyheden om PCB i skolens bygninger kan vække bekymring hos forældre og medarbejdere.

– Vi er meget bevidste om, at fundet af PCB på skolen kan gøre forældre og medarbejdere urolige. Derfor vil vi informere medarbejdere og forældre så meget som muligt. Blandt andet
har vi haft emnet oppe på et personalemøde, og vi har sendt skriftlig information ud til forældrene sammen med en invitation til et informationsmøde mandag den 27. juni. Her vil vi igen slå fast, at der bliver taget hånd om PCB-problemet, og medarbejdere og elever fortsat kan opholde sig på skolen. Desuden vil embedslægen også være til stede på mødet og svare på eventuelle spørgsmål, fortæller skoleleder på Svinninge Skole Henning Hansen.

Fakta om PCB
• Er en gruppe organiske forbindelser, der blandt andet har været brugt som blødgørere i gummiagtige fugematerialer i byggeriet i en periode fra omkring 1950 til 1977, hvor det blev forbudt i Danmark.
• Kan ophobes igennem fødekæderne (fed fisk, kød, mælk og mejeriprodukter), hvilket var baggrunden for, at det blev forbudt i 1977.
• Er farligere at få ind i kroppen via kosten end via luften. Først hvis lufteksponeringen overstiger Sundhedsstyrelsens øvre grænseværdi på 3000 nanogram per kubikmeter, skal der skrides til øjeblikkelig handling.
• Den 25. maj 2011 offentliggjorde regeringen en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Handlingsplanen indeholder i alt 19 initiativer, der skal styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygninger eller bygningsarbejdere.

Holbæk Kommunes generelle håndtering af PCB i bygninger
• I lighed med en række andre kommuner er Center for Ejendomme begyndt at screene kommunens bygninger – som primært er bygget i perioden 1950-1977 – for at finde frem til de bygninger, der kan have et for højt niveau af PCB.
• Der er afsat penge til disse screeninger, som vil fortsætte de kommende år.
• Ved alle renoveringer af de potentielt PCB-indeholdende bygninger bliver der lavet målinger, der kan afgøre, om PCB-indholdet i indeluften er for højt.
• Er PCB-indholdet i indeluften for højt, bliver der udarbejdet en handlingsplan for de konkrete bygninger.

Denne artikel er publiceret den 26. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply