Flertal har indgået politisk aftale om budgettet

8 ud af 9 partier har indgået et politisk budgetaftale.

Otte ud af kommunalbestyrelsens ni partier har indgået en politisk aftale om Budget 2019-2022.

I aftalen er der afsat penge til bl.a. folkeskolen, nye cykelstier, ældreområdet og til at få flere i job.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Lokallisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, mens Liberal Alliance har valgt at stå uden for.

Millioner til Folkeskolen
I aftalen afsættes ca. 21. millioner kroner årligt over de næste fire år. Derudover nedsættes lærernes undervisningstid med en lektion om ugen for at styrke “feedback samt almindelig forberedelse til gavn for eleverne”, som der står i afalen. Desuden er parterne enige om, at at undgå store klasser – derfor sættes der et klasseloft på maksimalt 27 elever i en klasse. Klasseloftet træder i kraft fra næste skoleår.

Legepladser på plejecentrene og rengøring hver 14. dag
På Ældre området afsættes næste år 0,5 millioner kroner til uddannelse af frivillige, som kan være med til at hjælpe demente i Holbæk Kommune. Andre 0,5 mio. kroner afsættes til investeringer i f.eks. legepladser og hyggelige områder på kommunens plejecentre i håb om, at det vil få endnu flere pårørende til at besøge beboerne.

Der var i budgetudkastet lagt op til at kommunen kan spare 0,9 millioner kroner via øget brugerbetaling på bl.a. sygeplejeartikler. Med aftalen er et flertalblevet enige om, at der ikke skal gennemføres øget brugerbetaling på sygeplejeartikler. Det betyder, at besparelsen reduceres med 0,5 mio. kr. årligt.

Politikerne har tilsyneladende lyttet til kritikken i pressen og på de sociale medier, om rengøringen hos de ældre. I aftalen er politikerne nemlig enige om, at borgerne fremover skal kunne få gjort rent hver 14. dag fremfor hver 3. uge. Derudover er parterne enige om, at sikre bedre muligheder for at få bevilget hovedrengøring inden den bevilgede almindelige rengøring igangsættes. Udgifter vil udgøre 2,5 mio. kroner årligt og det skal finansieres indenfor ældreområdets ramme via de områder, hvor mindre-forbruget i 2018 forventes at have blivende effekt i 2019 og frem.

Et kig på fremtiden viser, at antallet af ældre stiger i Holbæk Kommune, således forventes det at andelen af befolkningen som er 80 år eller ældre, frem mod 2030 vil stige med 75%. Det vil man gerne tage højde for i budgettet, så aftaleparterne er enige om fortsat at justere på budgettet på ældreområdet i takt med befolkningsudviklingen.

Flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde
Der skal investeres 5 mio. kr. årligt i at få flere unge og kontanthjælpsmodtagere, i job og få sygedagpengemodtagere hurtigt tilbage til deres jobs. I aftalen er man også blevet enige om, at omlægge “indsatsen over for de svageste ledige og gør den mere virksomhedsvendt”, som der står.

Vil sikre ordentlig og værdig behandling af de svageste
“Vi skal sikre, at de svageste borgere i vores kommune får en ordentlig og værdig behandling. Det skal der være økonomi til”, sådan står der i aftalen og konkret betyder det, at der ikke bliver gennenført besparelser på området næste år.

I aftalen afsættes der 0,5 mio. kr. i år til et pilotprojekt, der skal sikre sammenhængende forløb. I projektet udvælges en målgruppe af borgere med komplekse problemstillinger, der går på tværs af kommunens forvaltninger. Målgruppen skal mødes af et team af medarbejdere, som har kompetence til sammen med borgeren at udarbejde én samlet plan, som skal sikre, at borgerens forløb med kommunen hænger bedre sammen og er helhedsorienteret. Projektet startes op primo 2019 og de første erfaringer fra projektet indgår som en del af den politiske drøftelse om arbejdsprogram og budget for 2020.

Penge til kultur og fritid
Kutlurområdet har altid været populært at dele penge ud til blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Holbæk Kommune og denne aftale er ingen undtagelse.

Af aftalen fremgår det, at man enige om at prioritere kultur og fritidsområdet og vil droppe besparelser for 0,5 millioner kroner. Dermed aflyses bl.a. halvering af havnepuljen, effektivisering af frivilligcenter, frivilligpuljerne m.v., nedlæggelse af aktivitetspuljen, reduktion i musikskolelærertimer og en rammebesparelse på aftenskoler.

Desuden vil aftale parterne fastholde og videre føre forskellige indsatser som bl.a. Nationalmuseets fartøjssamling, styrkelse af sprogindsats (Lillefidus) og drift af Billedkunstnerisk grundkursus samt støtte til Den levende børnekultur i lokalområderne. Samlet afsættes 1,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 samt 1,1 mio. kr. i 2022 til disse aktiviteter. Pengene findes dels i puljen til “ældre og en grøn og bæredygtig kommune m.v.” og dels besparelser i 2019 på 0,8 millioner kroner i budgettet fastholdelse af Holbæk Uddannelse- og Studiecenter, HUSC.

De otte partier i aftalen er blevet enige om, at man ved budgetforhandlingerne i 2019 for 2020, vil finde penge til kulturfremstød af Istidsruten.

Grøn kommune, boligstrategi, nyt plejecenter og pulje til cykelstier
Parterne er enige om, at Holbæk Kommune skal udvikle sig til at blive en grøn og bæredygtig kommune og de første skridt skal tages i 2019. Der afsættes 0,5 mio. kroner til at omlægge til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på kommunale arealer.

Andre 0,5 millioner kroner afsættes til at afdække om tilstanden i kommunens natur – bl.a. Natura 2000 områder, kan styrkes.

Der skal inden udgangen af næte år udarbejdes en handlingsplan for sikringen af drikkevandet på Orø.

Fremover skal kommunens udbuds- og indkøbspolitik afspejle ambitonerne om at udvikle kommunen til at blive grøn og bæredygtig, og de skal derfor baseres på økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn. De to politikker skal desuden gøre det muligt, at også små og lokale virksomheder kan blive leverandør til kommunen. Fra 2019 skal der herudover i sagsfremstillinger til udvalg og kommunalbestyrelsen være en vurdering af miljømæssige konsekvenser.

Der udarbejdes inden udgangen af 2019 en handlingsplan for sikringen af drikkevandet på Orø.

Der igangsættes et fælles arbejde med Erhvervsforum med at styrke grønne tiltag blandt virksomhederne i Holbæk Kommune, herunder energirådgivning, recycling m.v.

Der skal også udarbejdes en boligstrategi for at sikre, at rammerne for fremtidens boliger fastlægges og det er de rigtige boliger der bygges, de rigtige steder. Til udarbejdelsen afsættes der i 2019 0,5 millioner kroner. Desuden afsættes der 0,2 millioner kroner til ommunikations
– og markedsføringstiltag afsættes. Pengene finansieres af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.

Når kommunen i de kommende år sælger ejendomme og jordarealer vil der blive afsat penge til en pulje, som skal bruges til at udmønte de udviklingsplaner, som bolistrategien måtte lægge op til. I 2019 er det 5 mio. kroner og fra 2020 10 mio. kroner årligt i takt med at salgene realiseres og pengene kommer i kommunekassen.

Salget af kommunale ejendomme og jordarealer skal også være med til at finansiere en cykelsti-pulje. I 2020 afsættes der 12,5 mio. kr. og beløbet kan, ifølge aftalen, stige med 2,5 mio. kr. årligt fra 2020, hvis hvis der ved salg af kommunale ejendomme og jordarealer realiseres salg på 12,5 mio

Et nyt plejecenter kan åbne i Holbæk By i 2021. Det er i hvertfald hensigten ifølge aftalen, hvor det gøres klart, at der er behov for at udvide kapaciteten af plejecenterboliger i Holbæk Kommune, og at hovedparten af de ældre ønsker at bo på et plejecenter i Holbæk By.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der i anlægsbudgettet afsættes samlet 25 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering af et nyt plejecenter i Holbæk By fordelt med 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021. Plejecenteret kan etableres som et OPP i samarbejde med et boligselskab eller som friplejehjem. Såfremt plejecentret etableres i samarbejde med et alment boligselskab, er det en forudsætning, at det sker på et kommunalt ejet areal for at finansiere indskuddet i landsbyggefonden. Plejecenteret skal åbne i 2021.

Man er også enige om, at der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup syd for Skovvejen. Beslutningen om at bygge et nyt børnehus medfører også, at det gamle børnehus Sølyst kan bruges til andre formål end daginstitution. Et nyt børnehus skal sikre, at Jyderup også i fremtiden er et attraktivt sted at bo.

På Havnen i Holbæk er der en række udestående projekter, som skal færdiggøres. I de kommende er det derfor planen at renovere kajanlæg, færdiggøre fortove, kantsten, vejbelægning, belysning og promenaden og etablere toiletfaciliteter mv for samlet set 26 mio kr. i årene 2019-2022.

Der afsættes 1 mio til mastebro i 2019. Hvis projektet ikke er påbegyndt realiseret senest med udgangen af 2019, bortfalder bevillingen.

Ingen skattestigning i 2019
De otte partier i aftalen er enige om, at skatte holdes i ro i 2019 og måske er der udsigt til en sænking af skatten, for i aftalen hedder det “Hvis den økonomiske politik overholdes vil aftalepartierne søge om at sænke skatten på alle tre parametre inden udgangen af byrådsperioden 2021”.

Før budgettet kan godkendes skal det være behandlet af først Økonomiudvalget og siden Kommunalbestyrelsen. En vedtagelse kan ske den 10. oktober ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Hele aftalen kan læses via linket herunder:

Dokumentation: Budgetaftale for budget 2019 (.pdf-fil).

Skriv et svar