Læserbrev: Minister skal på kursus

Holbaekonline.dk har modtaget følgende indlæg fra bestyrelsesformand i Holbæk Forsyning John Harpøth (O).

Minister skal på kursus.
I forbindelse med kloakering i det åbne land, så er opfattelsen denne at rigtig mange lodsejere vil få endda rigtigt svært ved at betale tilslutningsbidraget til kloak i det åbne land, og ligeledes den del der skal laves på egen matrikel.

Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen udtalte i går til P4 Sjælland, at det skulle være muligt for spildevandsforsyningsselskaber at nedsætte tilslutningsbidraget.
Hvor er det dog nemt at komme med sådan en udtalelse, for hvis ministeren havde sat sig ind i lovbekendtgørelserne det ligge på området så var det bedst at lade være med at udtale sig.
I Holbæk Forsyning A/S har vi undersøgt lovgrundlaget og talt med jurister i Naturstyrelsen og det står klart, at der ikke er nogen reel mulighed for at nedsætte tilslutningsbidraget for spildevandskloakering.

Det oprindelige lovgrundlag for tilslutningsafgiften er Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, der fastsætter tilslutningsbidraget til 30.000 kr. Kommunerne kunne selv vælge, hvilken pristalsregulering de anvendte fra loven trådte i kraft, men skulle vælge en regulering. Reguleringen blev ved en senere lovbekendtgørelse (LBK nr. 716 af 23/062001) fastsat til at følge Danmarks Statistiks reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Der er godt nok i loven en dispensationsbestemmelse, der giver mulighed for at kommunalbestyrelser / Byråd i særlige tilfælde kan nedsætte tilslutningsbidraget, men dog aldrig så meget, at bidraget bliver lavere end omkostningerne til detailledningsnettet. Dispensationsbestemmelsen er tænkt anvendt rent undtagelsesmæssigt i situationer, hvor standardbidraget vil være helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske spildevandsafledning.

Der er således ingen reelle muligheder for at nedsætte tilslutningsbidraget i de konkrete sager som vedrører kloakering i det åbne land, hvor udgifterne til detailledningsnettet typisk overstiger tilslutningsbidraget.

Så Hr. Minister hvis der er nogen som skal hjælpes så er det dig og regeringen som er nødt til at finde løsninger og penge, vi i forsyningsselskaberne sørger blot for at leve op til de lovændringer som kommer fra Staten og EU.

Med venlig hilsen
Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning
John Harpøth

Leave a Reply